Секретаријат министарства

Александар Ловчански

в.д. секретара министарства

Контакт телефон: 011/3616536

e-mail: sekretar@mto.gov.rs

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса и значаја за Министарство, и то: правни, општи, финансијско - материјални, евиденциони, аналитички, стручно - оперативни, статистичко - евиденциони, документациони, канцеларијско - административни, информатички и други послови који су везани за организациона, кадровска, финансијска, информатичка и друга питања, којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица и сарадња са другим органима као и учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Секретаријату министарства.

         У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за људске ресурсе;
  2. Одељење за финансијске послове;          
  3. Одељење за опште и правне послове и координацију послова у законодавној области;
  4. Одсек за јавне набавке.

          У Одељењу за људске ресурсе образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за правне и стручно-оперативне послове;
  2. Група за селекцију и развој кадрова.

          У Одељењу за финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за планирање, израду буџета и извештавање;
  2. Група за извршење буџета;
  3. Група за књиговодство.