Сектор за туризам

Немања Радовић

в.д. помоћника министра

Контакт телефон:
011/3122-855

e-mail:
turizam@mtо.gov.rs

У Сектору за туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије; праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја туризма; координацију државних органа и институција у циљу системског унапређења развоја туризма; праћење трендова на међународном туристичком тржишту и предлагање мера у циљу усклађивања домаће туристичке понуде са савременим трендовима; предлагање мера за унапређење квалитета туристичких производа и услуга и јачање конкурентности туристичке понуде; реализацију усвојених мастер планова; предлагање и предузимање мера за унапређење туристичког промета и девизних ефеката од туризма;  анализу стања, појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким дестинацијама; спровођење првостепеног управног поступка категоризације у складу са Законом о угоститељатву и Законом о туризму; праћење активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација; праћење међународних трендова  у управљању туристичким дестинацијама; праћење развоја, предлагање мера и реализација активности на образовању и обуци кадрова у туризму, са циљем подстицања запошљавања; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; усмеравање и подстицање развоја туризма спровођењем програма и пројеката за које су средства обезбеђена у буџету Републике Србије; припрему плана, праћење извршења буџета у делу који се односи на Сектор; анализу прединвестиционих и инвестиционих пројеката који се тичу развоја туризма; проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и проглашење туристичког места; предлагање и предузимање мера за развој и унапређење међународне сарадње у туризму; праћење међународних прописа, споразума и препорука; праћење рада Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем мера подршке и предлагање корективних мера; припрему нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Сектора; праћење међународних прописа, споразума и препорука; припрему и учествовање у усаглашавању домаћих прописа са прописима ЕУ из области туризма; упоредну анализу закона из области туризма и предлагање унапређења законодавне регулативе у области туризма; припрему и давање мишљења у вези са применом прописа из области туризма; координирање сарадње са надлежним органима, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама; доношење коначних решења по редовним и ванредним правним лековима на решења туристичких инспектора и Регистратора туризма, као и на решења надлежног органа јединице локалне самоуправе у поступку категоризације објеката домаће радиности и сеоских туристичких домаћинстава, припремање нацрта одговора на тужбе у вези са покренутим управним спором пред Управним судом против ових аката; изадавање уверења туристичким агенцијама организаторима туристичких путовања да се не води поступак одузимања лиценце; учествовање у припреми стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија- Министарство, Сектор за туризам, странка у поступку; спровођење првостепеног поступка одузимања лиценци туристичким агенцијама организаторима туристичког путовања и припремање одговора на тужбе у вези са покренутим управним спором против ових аката; доношење решења, по захтевима здравствених установе, које су буџетски корисници за пружање угоститељских услуга;  учествовање у припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; предлагање мера за унапређење туристичке понуде на територији Републике Србије; припрема аката за усвајање на Влади ради усмеравања и подстицања туристичке понуде; израда аналитичких и информативних материјала, као и стручних мишљења у оквиру ЦИС-а у делу туристичке понуде; праћење и анализа ефеката спроведених мера; учествовање у развојним пројектима ЦИС-а, који се односе на унапређење туристичке понуде; креирање извештаја у складу са потребама и израда анализа аспеката  туристичке понуде; достављање података и информација за  ажурирање сајта у вези са туристичком понудом и реализацијом активности; послови који се односе на: обједињавање свих података о пружаоцима услуга смештаја, као и других података од значаја за туризам и угоститељство, а део су централно информационог система (еТуриста); обједињавање релевантних података из евиденције туристичких агенција, преко централног информационог система (еТуриста); скраћивање и смањивање броја и трошкова административних процедура;  унапређење сарадње, координације и размене података надлежних државних институција и органа; унапређење ефикасности система обрачуна, наплате и контроле плаћања боравишне таксе, наплате и контроле плаћања припадајућих пореза; смањење сиве економије и бесправног рада (посебно физичких лица пружаоца услуга смештаја и последично повећање прихода буџета локалних самоуправа); унапређење статистичког праћења кретања туриста, спровођење активне маркетинг политике и подизање конкурентности туристичке понуде Републике Србије; припрему стручно-аналитичких материјала и извештаја о стању у области угоститељства и туризма; достављање података за вођење и ажурирање сајта, као и други послови из ове области.

 

        У Сектору за туризам образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

 1. Одељење за управљање квалитетом у туризму;
 2. Одсек за инфраструктурне пројекте у туризму;
 3. Одсек за унапређење квалитета туристичке понуде;
 4. Одсек за развоj туристичких производа;
 5. Група за управљање туристичким дестинацијама;
 6. Одељење за правне послове и другостепени поступак;
 7. Група за централно-информациони систем у туризму и угоститељству.

Туристички водичи и туристички пратиоци

Kатегоризација

 • Хотели, Гарни хотели, Апарт хотели, Мотели, Пансиони, Туристичка насеља, Апартманска насеља и специјализација хотела
 • Кампови
 • Ловачке виле
 • Марине
 • Сеоска туристичка домаћинства
 • Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

Корисне информације – туристички промет Србија – Категоризација

Мастер планови

Редари на скијалишту

Категоризација туристичких места

Информације за физичка лица пружаоце угоститељских услугa у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Информациjа о евиденцијама за локалне самоуправе и угоститељ