Подзаконски акти

Туризам:

ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику

 

ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције и уношење података у централни информациони систем од стране туристичких агенција

 

ПРАВИЛНИК о изгледу значке и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме туристичког инспектора („Сл. гласник РС, бр. 93/23)

 

ПРАВИЛНИК о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања

 

ПРАВИЛНИК o садржини и начину израде програма развоја туристичког производа и садржини и начину подношења предлога за доношење програма развоја туристичког производа

 

Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Службени гласник РС", бр. 99/23)

 

Правилник o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС”, број 52/23)

 

Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Сл. гласник РС”, бр. 87/20, 67/21 и 58/23)

 

 

Омладина: