Подзаконски акти

Туризам:

Подзаконска акта из области туризма и угоститељства

 

УРЕДБЕ:

 

 1. Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 119 од 29. децембра 2023. године.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/119/1/reg

 

 1. Уредба о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаja за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 10 од 9. фебруара 2024. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2024/10/3/reg

 

 1. Уредба о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, број 12 од 1. фебруара 2022.године)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2022/12/2/reg

 

 1. Уредба о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима („Службени гласник РС”, бр. 18 од 9. марта 2012, 54 од 21. јуна 2013. године.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2012/18/1

 

 1. Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС”, бр. 44 од 21. маја 2013, 132 од 9. децембра 2014. године.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2013/44/1/reg

 

 1. 6. Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС”, бр. 47 од 28. јуна 2019, 51 од 19. јула 2019. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/47/1/reg

 

ОБЛАСТ УГОСТИТЕЉСТВА:

 

 1. Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 90 од 20. децембра 2019, 87 од 19. јуна 2020 - др. правилник)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/90/5/reg

 

 

 1. Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Службени гласник РС”, бр. 87 од 19. јуна 2020. године и др.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/87/5/reg

 

 

 1. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, бр. 48 од 10. маја 2012, 58 од 22. јуна 2016.године.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/48/3

 

 

 1. Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, бр. 83 од 10. октобра 2016, 30 од 31. марта 2017. године)


https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/83/1/reg/20170401

 

Прилози:

https://reg.pravno-informacioni-sistem.rs/api/prilozi/Svi_Prilozi.pdf?regActId=422253&docType=reg&removelinks=true

 

 

 1. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, бр 41 од 15.јуна 2010. године)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/6/reg

 

 1. Правилник о начину пружања угоститељских услуга у покретном објекту и о минималним техничким, санитарно-хигијенским и здравственим условима које мора да испуњава покретни објекат у којем се пружају угоститељске услуге („Службени гласник РС”, бр. 41 од 15. јуна 2010, 48 од 10. маја 2012 - др. правилник)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/5/reg

 

 

 1. Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, бр. 41 од 15. јуна 2010, 48 од 10. маја 2012 - др. правилник)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/4/reg

 

 

 1. Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22 од 27. фебруара 2015. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/22/4/reg

 

 1. Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина („Службени гласник РС”, број 56 од 29. јула 2011. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/56/1/reg

 

 

 1. Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање ловнотуристичких објеката и стандардима, условима и начину пружања и коришћења услуга ловног туризма („Службени гласник РС", број 56 од 29. јула 2011. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/56/2/reg

 

 

 

 1. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства („Службени гласник РС”, број 13 од 14. фебруара 2020. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/13/7/reg

 

 

 1. Упутство о начину и поступку издавања сагласности здравственим установама за пружање угоститељских услуга трећим лицима („Службени гласник РС”, број 73 од 31. августа 2016. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/uputstvo/2016/73/4/reg

 

 

ОБЛАСТ ТУРИЗМА:

 

 1. Правилник o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 52 од 23. јуна 2023.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/52/3/reg

 

 

 1. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције и уношење података у централни информациони систем од стране туристичких агенција („Службени гласник РС", број 82 од 26. септембра 2023. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/3/reg

 

 

 1. Правилник о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце („Службени гласник РС”, бр. 81 од 15. новембра 2019, 137 од 13. новембра 2020, 62 од 17. јуна 2021, 74 од 23. јула 2021, 75 од 6. септембра 2023.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/81/2/reg

 

 

 1. Правилник о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања („Службени гласник РС”, број 82 од 26. септембра 2023. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/2/reg

 

 

 1. Правилник о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику („Службени гласник РС”, број 82 од 26. септембра 2023. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/4/reg

 

 

 1. Правилник о техничкој опремљености простора туристичке агенције („Службени гласник РС”, број 35 од 17. марта 2022. године)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/35/1/reg

 

 

 1. Правилник o садржини и начину израде програма развоја туристичког производа и садржини и начину подношења предлога за доношење програма развоја туристичког производа („Службени гласник РС", број 82 од 26. септембра 2023. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/1/reg

 

 

 1. Правилник о садржини и начину израде програма развоја туризма („Службени гласник РС”, број 86 од 19. јуна 2020. године)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/86/1/reg

 

 

 1. Правилник о категоризацији туристичких места („Службени гласник РС”, број 41 од 25. марта 2022. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/41/6/reg

 

 1. Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Службени гласник РС", бр. 22 од 9. априла 2010. године и др.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/22/2/reg

 

 

 1. 11. Правилник о начину израде планских докумената, као и студије оправданости за проглашење туристичког простора („Службени гласник РС”, бр.58 од 5. августа 2011, 82 од 26. септембра 2013 - др. правилник)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/58/2/reg

 

 

 1. Правилник о изгледу значке и одговарајућој врсти одеће, обуће и опреме туристичког инспектора („Службени гласник РС”, број 93 од 27. октобра 2023. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/93/5/reg

 

 

 1. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области туризма и угоститељства („Службени гласник РС”, број 68 од 7. септембра 2018. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/68/1/reg

 

 

 1. Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Службени гласник РС”, број 99 од 10. новембра 2023. године)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/99/6/reg

 

 1. Правилник о облику и садржини уверења и легитимације туристичког водича и туристичког пратиоца, као и o начину и условима издавања и роковима важења („Службени гласник РС”, број 56 од 15. јуна 2016.године)

 https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/56/1/reg

 

ОБЛАСТ  ЈАВНИХ СКИЈАЛИШТА:

 

 1. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обележавања службе спасавања („Службени гласник РС”, број 53 од 29. јула 2010. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/53/4/reg

 

 1. Правилник о начину и програму полагања испита за редара, стицања овлашћења за обављање послова редара на скијалишту и изгледу и начину издавања легитимације редара („Службени гласник РС”, бр. 4 од 28. јануара 2011. године и др.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/4/0/reg

 

 

 1. Правилник o минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање скијалишта („Службени гласник РС”, број 46 од 24. јуна 2011. године)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/46/1/reg

 

 

 1. Правилник о знаковима на скијалишту („Службени гласник РС”, број 46 од 24. јуна 2011. године.)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/46/2/reg

 

 

 

 

ОСТАЛО:

 

 1. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010. године и др.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/73/5/reg

 

 1. Правилник о садржини информативних образаца за уговор о временски подељеном коришћењу непокретности, уговор о трајним олакшицама за одмор, уговор о помоћи приликом препродаје и уговор о омогућавању размене („Службени гласник РС”, број 110 од 30. септембра 2022. године.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/110/2/reg

 

 1. 3. Правилник о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене временски подељеног коришћења непокретности („Службени гласник РС”, број 110 од 30. септембра 2022.)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/110/3/reg

 

Посебне узансе у туризму („Службени гласник РС”, број 33 од 13. јуна 2001. године.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/ostalo/2001/33/1

 

Омладина:

Подзаконски прописи  - млади

 1.  

Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, "Службени гласник РС", број 30 од 20. априла 2018.

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/30/1/reg

 

Образац ОПК – Пријава за конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

 

Образац ОЗИ-Н - Завршни извештај - наративни

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

 

Образац ОЗИ-Ф - Завршни извештај - финансијски

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

2.

Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза "Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2012.


https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/1/2/reg