Сектор за омладину

Сектор за омладину

Ивана Антонијевић

в.д. помоћника министра

Контакт телефон:
011/311-2310

e-mail:
omladina@mto.gov.rs

У Сектору за омладину обављају се послови који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике и припрему и спровођење националне стратегије за младе, и на акционе планове и програме; израду нацрта закона, подзаконских аката и других аката који се односе на омладину; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; пружање подршке младима везано за запошљавање и волонтерски рад; вођење јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза; подстицање неформалног образовања младих; учешће у припреми материјала из делокруга Сектора везаних за међународну сарадњу у области омладинске политике у координацији са Сектором за међународну сарадњу и европске интеграције; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији; стварање услова за оснивање и рад канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; давање предлога за израду Плана јавних набавки из делокруга Сектора, учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и друге послове из делокруга Сектора.

            У Сектору за омладину образују се уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове;
  2. Одсек за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе.