Извештаји

Табела о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовавње код корисника јавних средстава