Сектор туристичке инспекције

Дуња Ђенић
в.д. помоћника министра

Контакт телефон:
011/3139-676

Дежурни телефони:
011/3139-686; 064/89-33-091

Факс:
011/3139-675

e-mail:
turisticka.inspekcija@mtо.gov.rs

Адреса:
ул. Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд

У Сектору туристичке инспекције обављају се послови који се односе на: превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик; надзор над нерегистрованим субјектима; планирање и праћење стања у области инспекцијског надзора које је у делокругу туристичке инспекције; измене и допуне контролних листа и њихово објављивање на интернет страници; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности; заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; усклађивање инспекцијског надзора;  правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам; припрему стручних основа за израду прописа из делокруга Сектора, учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и други послови из ове области.

У Сектору туристичке инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

            У седишту Министарства:

  1. Одсек за контролу рада инспектора;
  2. Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове.

           Ван седишта Министарства:

  1. Одељење туристичке инспекције Београд
  2. Одељење туристичке инспекције Нови Сад
  3. Одељење туристичке инспекције Краљево
  4. Одељење туристичке инспекције Ниш

 

        У Одељењу туристичке инспекције Београд образују се уже унутрашње једиице:

  1. Одсек туристичке инспекције за Град Београд;
  2. Одсек туристичке инспекције Београд за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Поморавски управни округ, Шумадијски управни округ, Подунавски управни округ и Браничевски управни округ, са седиштем у Београду.

 

Привредним субјектима

1. Обавезе угоститеља у погледу минимално-техничких услова:

2. Контролне листе

     2.1. Туристичка делатност, Туристичке агенције организатори путовања

   2.2 Туристичка делатност, Туристичке агенције посредници:

   2.3. Туристичка делатност, Путовања за сопствене потребе:

   2.4. Угоститељска делатност - Категорисани угоститељски објекти за смештај:

   2.5. Угоститељска делатности, Некатегорисани угоститељски објекти за смештај:

   2.6. Угоститељска делатност Домаћа радиност:

    2.7. Угоститељска делатност, Сеоска туристичка домаћинства:

   2.8. Угоститељска делатност Угоститељски објекти за исхрану и пиће:

   2.9. Наутичкотуристичка делатност:

   2.10. Ловнотуристичка делатност:

   2.11. Услуге туристичких професија:

   2.12. Услуге изнајмљивања возила:

    2.13. Јавна скијалишта:

3. Акти о примени прописа

4. Остала обавештења