Министарство туризма и омладине ће заједно са представницима Comtrade-a, као извођачем пројекта, одржати  презентацију и обуку  26. јануара 2023. године са почетком у 12 часова путем live event-а.“ Обука је намењена туристичким агенцијама које ће бити обавезни корисници новог модула под називом „Туристичке агенције“ у оквиру постојећег Централног информационог система у области угоститељства и туризма.

Циљ обуке је упознавање представника туристичких агенција са новим пројектом који реализује Министарство.

 Модул „Туристичке агенције“ представља јединствено место вођења евиденција свих туристичких агенција, као и једини инструмент путем кога ће се издавати потврде о гаранцији путовања. Евиденцијом продатих туристичких путовања кроз модул ће се пратити висина промета туристичких агенција, загарантована прибављеним износом гаранције путовања.

 ПУШТАЊЕМ У ПРОДУКЦИЈУ, НОВИ МОДУЛ ПРЕДСТАВЉАЋЕ ОБАВЕЗНИ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СВЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ, ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ.

 У складу са Законом о туризму, туристичка агенција је дужна да у прописаном облику, садржини и начину води евиденцију уговора о посредовању, као и уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања, евиденцију програма путовања и евиденцију продатих туристичких путовања. Такође, истим Законом је прописана обавеза туристичких агенција да податке из евиденције уносе у централни информациони систем у области угоститељства и туризма.

Корисници наведеног система су туристичке агенције и представници надлежног министарства, које врши надзор над применом Закона о туризму преко туристичких инспектора. Право на увид и коришћење података унетих у систем имају искључиво и само наведени корисници система, чиме је загарантована сигурност од злоупотребе података.

Линк за приступ обуци налази се у наставку.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZkNDdjMDUtZjdhNi00Zjc2LThjYjEtYzg2OTM3OGM2YjRi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220b2ca423-f0b1-481e-b731-f84ef5c4a2cc%22%2C%22Oid%22%3A%2281c110e9-2f0f-4db4-9346-ca165c59ffb7%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Све додатне информације у вези са модулом Туристичке агенције и будућим обукама заинтересовани могу добити на интернет адресама Министарства туризма и омладине (www.mto.gov.rs) и еТуристе (www.eturista.gov.rs), као и на бројеве телефона: 011/3139 676, 011/3139 686 и 011/3149 670.