Обавештавају се путници који су уплатили путовање чији је организатор туристичка агенција BARCINO TOURS, а којима нису враћена уплаћена средства за нереализована путовања, да је Сектор туристичке инспекције прибавио потврду Народне банке Србије о неликвидности предметне туристичке агенције и иста је прослеђена осигуравајућем друштву MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD ради активирања гаранције путовања.

Сектор туристичке инспекције је у поступцима инспекцијског надзора по представкама грађана предузео законом прописане управне и казнене мере – донето је решење о привременој забрани организовања туристичких путовања, поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка за утврђене прекршаје, и поднет је предлог за одузимање лиценце због тога што за отказана путовања нису враћена уплаћена средства путницима у законом прописаном року, као и због тога што за уговорена путовања није обезбеђен смештај.

Правилником о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања ("Службени гласник РС", број 82/2023) инсолвентност организатора путовања је дефинисана као неспособност плаћања доспелих обавеза у износу и у року доспећа у периоду трајања од најмање 30 дана.  Сектор туристичке инспекције је прибавио потврду Народне банке Србије о неликвидности односно броју дана блокаде рачуна туристичке агенције BARCINO TOURS, а која је један од прописаних докумената за утврђивање инсолвентности и за активирање гаранције путовања, и исту доставио осигуравајућем друштву.

Упућују се оштећени путници да се са захтевом за надокнаду штете обрате осигуравајућем друштву MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD. Упутство о начину подношења захтева и потребној документацији објављени су на линку: https://mios.rs/novosti/poziv-putnicima-turisticke-agencije-barcino-turs-doo-i-uputstvo-za-podnosenje-zahteva-za-isplatu-naknade-iz-osiguranja.html