Sektor za omladinu

Sektor za omladinu

Ivana Antonijević

v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/311-2310

e-mail:
omladina@mto.gov.rs

U Sektoru za omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i pripremu i sprovođenje nacionalne strategije za mlade, i na akcione planove i programe; izradu nacrta zakona, podzakonskih akata i drugih akata koji se odnose na omladinu; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; pružanje podrške mladima vezano za zapošljavanje i volonterski rad; vođenje jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; učešće u pripremi materijala iz delokruga Sektora vezanih za međunarodnu saradnju u oblasti omladinske politike u koordinaciji sa Sektorom za međunarodnu saradnju i evropske integracije; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji; stvaranje uslova za osnivanje i rad kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou; davanje predloga za izradu Plana javnih nabavki iz delokruga Sektora, učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

            U Sektoru za omladinu obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove;
  2. Odsek za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade.