Sektor za turizam

Nemanja Radović

v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/3122-855

e-mail:
turizam@mto.gov.rs

U Sektoru za turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje Zakona o turizmu i Strategije razvoja turizma Republike Srbije; praćenje i analizu sistemskih rešenja, pravne regulative i mera ekonomske politike na poslovanje turističke privrede i predlaganje odgovarajućih mera u cilju razvoja turizma; koordinaciju državnih organa i institucija u cilju sistemskog unapređenja razvoja turizma; praćenje trendova na međunarodnom turističkom tržištu i predlaganje mera u cilju usklađivanja domaće turističke ponude sa savremenim trendovima; predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga i jačanje konkurentnosti turističke ponude; realizaciju usvojenih master planova; predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;  analizu stanja, pojava i kretanja na turističkom tržištu po turističkim proizvodima i turističkim destinacijama; sprovođenje prvostepenog upravnog postupka kategorizacije u skladu sa Zakonom o ugostiteljatvu i Zakonom o turizmu; praćenje aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija; praćenje međunarodnih trendova  u upravljanju turističkim destinacijama; praćenje razvoja, predlaganje mera i realizacija aktivnosti na obrazovanju i obuci kadrova u turizmu, sa ciljem podsticanja zapošljavanja; davanje mišljenja na programe rada, izveštaje i druga akta javnih preduzeća i turističkih subjekata na koje Vlada daje saglasnost ili ih usvaja; usmeravanje i podsticanje razvoja turizma sprovođenjem programa i projekata za koje su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije; pripremu plana, praćenje izvršenja budžeta u delu koji se odnosi na Sektor; analizu predinvesticionih i investicionih projekata koji se tiču razvoja turizma; proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i proglašenje turističkog mesta; predlaganje i preduzimanje mera za razvoj i unapređenje međunarodne saradnje u turizmu; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; praćenje rada Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem mera podrške i predlaganje korektivnih mera; pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz delokruga Sektora; pripremu stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz delokruga Sektora; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka; pripremu i učestvovanje u usaglašavanju domaćih propisa sa propisima EU iz oblasti turizma; uporednu analizu zakona iz oblasti turizma i predlaganje unapređenja zakonodavne regulative u oblasti turizma; pripremu i davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti turizma; koordiniranje saradnje sa nadležnim organima, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama; donošenje konačnih rešenja po redovnim i vanrednim pravnim lekovima na rešenja turističkih inspektora i Registratora turizma, kao i na rešenja nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u postupku kategorizacije objekata domaće radinosti i seoskih turističkih domaćinstava, pripremanje nacrta odgovora na tužbe u vezi sa pokrenutim upravnim sporom pred Upravnim sudom protiv ovih akata; izadavanje uverenja turističkim agencijama organizatorima turističkih putovanja da se ne vodi postupak oduzimanja licence; učestvovanje u pripremi stručnih izjašnjenja na tužbe i druge podneske uz saradnju sa Državnim pravobranilaštvom u sporovima gde je Republika Srbija- Ministarstvo, Sektor za turizam, stranka u postupku; sprovođenje prvostepenog postupka oduzimanja licenci turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja i pripremanje odgovora na tužbe u vezi sa pokrenutim upravnim sporom protiv ovih akata; donošenje rešenja, po zahtevima zdravstvenih ustanove, koje su budžetski korisnici za pružanje ugostiteljskih usluga;  učestvovanje u pripremu mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi državni organi; predlaganje mera za unapređenje turističke ponude na teritoriji Republike Srbije; priprema akata za usvajanje na Vladi radi usmeravanja i podsticanja turističke ponude; izrada analitičkih i informativnih materijala, kao i stručnih mišljenja u okviru CIS-a u delu turističke ponude; praćenje i analiza efekata sprovedenih mera; učestvovanje u razvojnim projektima CIS-a, koji se odnose na unapređenje turističke ponude; kreiranje izveštaja u skladu sa potrebama i izrada analiza aspekata  turističke ponude; dostavljanje podataka i informacija za  ažuriranje sajta u vezi sa turističkom ponudom i realizacijom aktivnosti; poslovi koji se odnose na: objedinjavanje svih podataka o pružaocima usluga smeštaja, kao i drugih podataka od značaja za turizam i ugostiteljstvo, a deo su centralno informacionog sistema (eTurista); objedinjavanje relevantnih podataka iz evidencije turističkih agencija, preko centralnog informacionog sistema (eTurista); skraćivanje i smanjivanje broja i troškova administrativnih procedura;  unapređenje saradnje, koordinacije i razmene podataka nadležnih državnih institucija i organa; unapređenje efikasnosti sistema obračuna, naplate i kontrole plaćanja boravišne takse, naplate i kontrole plaćanja pripadajućih poreza; smanjenje sive ekonomije i bespravnog rada (posebno fizičkih lica pružaoca usluga smeštaja i posledično povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava); unapređenje statističkog praćenja kretanja turista, sprovođenje aktivne marketing politike i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u oblasti ugostiteljstva i turizma; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

 

        U Sektoru za turizam obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 

 1. Odeljenje za upravljanje kvalitetom u turizmu;
 2. Odsek za infrastrukturne projekte u turizmu;
 3. Odsek za unapređenje kvaliteta turističke ponude;
 4. Odsek za razvoj turističkih proizvoda;
 5. Grupa za upravljanje turističkim destinacijama;
 6. Odeljenje za pravne poslove i drugostepeni postupak;
 7. Grupa za centralno-informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu.

Turistički vodiči i turistički pratioci

Kategorizacija

 • Hoteli, Garni hoteli, Apart hoteli, Moteli, Pansioni, Turistička naselja, Apartmanska naselja i specijalizacija hotela
 • Kampovi
 • Lovačke vile
 • Marine
 • Seoska turistička domaćinstva
 • Domaća radinost (soba, kuća i apartman)

Korisne informacije – turistički promet Srbija – Kategorizacija

Master planovi

Redari na skijalištu

Kategorizacija turističkih mesta

Informacije za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

Informacija o evidencijama za lokalne samouprave i ugostitelj