Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Aleksandar Vukićević

v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:

011/2641454

e-mail:

medjunarodna@mto.gov.rs

Adresa:

ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

Kontakt telefon:

011/2856190

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu, predlaganje i preduzimanje mera i aktivnosti u cilju unapređenja saradnje Republike Srbije sa drugim zemljama i zaključivanje sporazuma o saradnji u oblasti turizma i omladine; praćenje međunarodnih propisa, sporazuma i preporuka i unapređenje regulative u oblasti međunarodne saradnje; praćenje rada Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i staranje o izvršenju obaveza iz članstva u UNWTO; koordinaciju i praćenje poslova u okviru pregovora o pristupanju EU iz oblasti za koje je nadležno Ministarstvo; stručne i administrativne poslove i koordinaciju učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; koordinaciju učešća u izradi i praćenju sprovođenja strateških projekata iz nadležnosti Ministarstva; učešće u radu grupa za pripremu strateških i programskih dokumenata za identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći; koordinaciju razvojnog planiranja i upravljanje prioritetnim projektima u oblasti turizma i omladine, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

             U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za međunarodnu saradnju;
  2. Grupa za evropske integracije i upravljanje međunarodnim projektima.