Ministarstvo turizma i omladine u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i Planom izvršenja Ministarstva turizma i omladine za 2024. godinu,

raspisuje

JAVNE KONKURSE

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA

OMLADINSKOG SEKTORA, I TO:

 

  1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i programa „Mladi su zakonˮ;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje;
  4. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursima 1, 2 i 3. imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo turizma i omladine.

Pravo učešća na konkursu 4. imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11 i 116/22 – dr. zakon).

 Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 13. februara 2024. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno 13. februara 2024. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 13. februara 2024. godine).

Konkursna dokumentacija:

             Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa i projekata može se preuzeti ovde: